Karácsonyi támogatás információk

.

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI KARÁCSONYI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

 

Tisztelt Érintettek!

 

A karácsonyi támogatás igénylésének évek óta kialakult gyakorlata az idei évtől gyökeresen megváltozik.

Az Önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó felettes hatóságok ugyanis vizsgálat tárgyává tették az Önkormányzatunk által nyújtott szociális ellátások kifizetése körében kialakított gyakorlatunkat és megállapították, hogy az eddig alkalmazott eljárásrend a jövőben nem alkalmazható.

A vizsgálat érdemi megállapítása, hogy jövedelemvizsgálat elvégzése nélkül szociális támogatás nem folyósítható.

A fent bemutatott kényszer hatására átalakítottuk az eddigi gyakorlatot, ennek megfelelően a 2021. évi karácsonyi támogatások folyósítása körében az alábbi rend lesz az irányadó:

 

 1. Támogatásra jogosultak az a személy, aki:
 2. a) 3. életévét be nem töltött gyermeket nevel,
 3. b) olyan óvodás korú gyermeket nevel, aki óvodakötelezettségét a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében teljesíti,
 4. c) olyan gyermeket nevel, aki középfokú tanulmányait első nappali közoktatási képzésben folytatja,
 5. d) 70. életévét betöltötte,
 6. e) a megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítési rendszere szerinti a C2, D vagy E minősítési kategóriába sorolás alapján rokkantsági ellátásban részesül

 

ÉS

 

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (vagyis a 2021. évben a 171.000,- Ft-ot)

 

 1. A támogatás mértéke: 5000,- Ft

 

 1. A támogatás igénylésének menete:

 

 • A támogatás kizárólag erre irányuló kérelem benyújtásával igényelhető
 • A kérelem formanyomtatványát a jelen tájékoztatóhoz mellékeljük, de az az alábbi linken is elérhető:

https://dkoh.hu/useruploads/files/5.%20mell%C3%A9klet%20kar%C3%A1csonyi%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%20ir%C3%A1nti%20k%C3%A9relem.pdf

továbbá az érintett intézményekben (bölcsőde, óvoda) is átvehető. A 70 év felettiek és a megváltozott munkaképességű személyekhez a kérelemnyomtatványt eljuttatjuk.

 • A kérelem kitöltése során fontos, hogy figyeljenek arra, hogy amennyiben a gyermekük/gyermekeik jogán kívánják igényelni a támogatást, akkor a kérelem formanyomtatvány 3. pontjában a gyermekeik létszámát a megfelelő sorban tüntessék fel.
 • Fontos változás, hogy a kérelemben (annak 2. oldalán) a család jövedelmi helyzetéről nyilatkozni kell.
 • A kérelemhez csatolni kell a családban élő jövedelemmel rendelkező családtagok jövedelmének összegét igazoló (30 napnál nem régebbi) munkáltatói igazolást is,
 • A kérelemhez csatolni kell továbbá a kérelmező lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának másolatát is.
 • Aki a támogatást azért veszi igénybe, mert olyan gyermeket nevel, aki középfokú tanulmányait első nappali közoktatási képzésben folytatja a kérelemhez csatolni köteles a gyermek tanulói jogviszonyának fennállását tanúsító 30 napnál nem régebbi, az oktatási intézmény által kiállított igazolás másolatát is.
 • Aki támogatást azért veszi igénybe, mert a megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítési rendszere szerinti a C2, D vagy E minősítési kategóriába sorolás alapján rokkantsági ellátásban részesül, a kérelemhez csatolni köteles a fennálló rokkantsági állapotát igazoló utolsóként kiállított és érvényes okirat másolatát is.

 

 1. Egyéb FONTOS tudnivalók:

 

A kérelmet és annak mellékleteit, hibátlanul és hiánytalanul az alábbi kifizetési napokon:

 

 1. december 8. (szerda) 13:00 órától 16:00 óráig
 2. december 10. (péntek) 08:00 órától 12:00 óráig

 

lehet csak benyújtani az IKSZT-ben (9174 Dunaszeg, Fő u. 2.).

(A kérelmek kitöltésében a helyszínen segítséget adunk.)

 

A fenti határidők jogvesztők!

 

Akinek a kérelme alapján a támogatás azért nem fizethető ki a fenti időpontok valamelyikén, mert a kérelme hibás vagy hiányos, az a személy 2021. december 13 napján (hétfőn) a Hivatalban hivatali munkaidőben a hiányosság vagy hiba korrigálását vagy pótlását követően felveheti a támogatást, DE új kérelmet ezen a napon benyújtani már nem lehet.

 

(A kérelem benyújtása és a támogatás felvétele meghatalmazással is intézhető.)

 

Dunaszeg, 2021. november 25.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 1. Antal Péter

      jegyző sk.